כללי

1.1  האתר 2chance.co.il  (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הוא בבעלות הילה דוד מס' ע.מ. 022618599 (להלן: "החברה"). באתר זה נמכרים מוצרים שונים כגון: ספרים, תקליטורים, ערכות אימון, קורסים אינטרנטיים וכדומה. וכן סדנאות, סמינרים והרצאות. כתובת החברה: פולג 51 ראש העין טלפון: 054-4603148.

1.2  כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ותקנון החנות ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

תנאי השימוש

2.1  רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהוא בעל תא דואר אלקטרוני. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן-אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה. סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת קארדקום בע"מ ולפי כללי אבטחת המידע.

פרטי המשתמש

3.1  בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.2 החברה מתחיייבת לא להעביר את פרטי המשתמש לצד ג'.

3.3  הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.4  פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

תשלום ואספקה

4.1 המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.2  החיוב יהיה מיידי ובמידה והמוצר אינו זמין במלאי, הלקוח יקבל החזר על התשלום.

4.4 אספקת מוצרים דיגיטליים – לאחר הזמנת המוצר והתשלום עליו, יישלח ללקוח מייל עם קישור גישה למוצר המבוקש.

4.4 אספקת מוצרים פיזיים (כגון ספרים, חוברות, תקליטורים וכד') – יישלח בדואר 24 או בדואר רשום.

4.4 במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 30 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).

4.5  תנאי ביטול עסקה

א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ב. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיזיים (ספרים, תקליטורים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם.

למען הסר ספק – עלויות המשלוח (אם יש כאלה) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.

ג. במקרה של ביטול עסקה של סדנה, קורס או ארוע מסוג זה – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור השירות להינתן.

ד. תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו, PDF וכדומה).

ה. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני. לחץ כאן למשלוח הודעת ביטול.

ו. תוצאות הביטול עקב פגם: במקרה של ביטול עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב של העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.

ז. תוצאות הביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב של העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י החברה.

אם קיבלתם את המוצר, מוטלת עליכם החובה להחזיר את המוצר לחברה לכתובת: פולג 51 ראש העין 48622. חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה להנהלת החברה.

יובהר ויודגש שביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בחברה.

תנאים נוספים

5.1  החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

5.2  החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

5.3  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

5.4  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

5.5  במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

5.6  החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

הערות מסכמות

אנחנו לא מאמינים בתוכניות של "ריפוי מהיר" או "התפתחות/שינוי בזק" לסוגיהן. אנחנו מאמינים רק בעבודה פנימית, בהשקעת מאמץ ובהיפתחות לתובנות וצמיחה מתוכן.

התוכניות שנמכרות באתר מיועדות לתת לאנשים כלים וסביבה תומכת ומקדמת ללמידת עצמם, למידת תקשורת והתפתחות אישית.

אנו לא יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות שלנו, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר/י לעשות או שלא לעשות.

החברה רואה את התפקיד שלה כאחראית לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר על מנת שתקדם/י את החיים שלך ואת תחושות הרווחה הפנימית.

שום דבר בדפים אלו ובאתרים שלנו אינו הבטחה לתוצאות מסויימות, ואנו לא מתיימרים לספק מידע ויעוץ נפשי או רפואי כזה או אחר.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן